قرآن و معجزه حركت كوه ها

Rate this item
(0 votes)

اينروزها در فضاى مجازى و در شبكه هاى اجتماعى برخى مطالب در مورد اعجاز قرآن و بيان نظريات علمى پيشرفته در ١٤٠٠ سال پيش را در هرجائى ميبينيد. جوانان و نوجوانان زيادى نيز با خواندن اين مطالب و بازنشر آنها با غرور ميگويند: ببينيد قرآن چطور اين واقعه علمى را ١٤٠٠ سال پيش بيان كرده است، و ازين بابت به خود و كتاب آسمانيشان ميبالند. اما حقيقت چيست؟

آيا واقعا نويسندگان قرآن در اين كتاب به حقايق علمى اشاره كرده اند و يا اينكه مانند هميشه مترجمين و مفسرين قرآن با شيادى و تردستى، ازين آيات ساده و بعضا نامفهوم، بدنبال معجزه تراشى هستند!
يكى ازين موارد، معجزه حركت كوه هاست كه ميگويند قرآن در سوره نمل و در آيه ٨٨ آنرا بيان كرده است. براى فهميدن موضوع و ادعاى اسلامگرايان ترجمه آيه ٨٨ از سوره نمل را در اينجا مينويسم:

سوره نمل آيه ٨٨: و خواهى ديد كه کوه ها جامد و ساکن هستند در صورتی که مانند ابر در حرکتند. اين خلقت خداست که هر چیزی را در کمال اتقان و استحکام ساخته، که علم کامل او به افعال همه مخلوقات محیط است.
خوب در اينجا به اين موضوع اشاره شده است كه كوه ها در واقع ساكن نيستند و در حال حركتند. خواننده نيز با خواندن اين ترجمه ميگويد: سبحان الله، دانشمندان زمين شناس تازه فهميده اند كه كوه ها دائما در حركت هستند، اما خدا در قرآن آنرا ١٤٠٠ سال پيش بيان كرده و اين يك معجزه است.
اما براى اثبات شيادى اسلامگرايان، بايد به آيه ماقبل اين آيه نگاهى انداخت، زيرا در ابتداى آيه ٨٨ گفته است، <و تري> كه معناى آن ميشود: و آنگاه خواهى ديد، پس حتما در آيه قبلى مطلبى عنوان شده كه در اينجا ميگويد: و آنگاه خواهى ديد.
بازهم در اينجا ترجمه آيه ٨٧ را مينگريم و اما اينبار از زبان معتبرترين مترجمين قرآن
١ترجمه آيت الله مشكيني: و (به یاد آر) روزی که در صور دمیده می شود، پس همه آنان که در آسمان ها و آنان که در زمین اند در وحشت افتند (و بمیرند) جز آنان که خدا خواسته. و روزی که در صور  دمیده شود پس همه آنها که در آسمان ها و زمین اند (زنده شده) به وحشت افتند جز آنان که خدا خواسته (از فزع محشر مصون باشند)، و همه زنده شده ها با خضوع و زبونی به او خواهند آمد. 
٢) ترجمه آيت الله مكارم شيرازى: و (به خاطر آورید) روزی را که در «صور» دمیده می شود، و تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند در وحشت فرو می روند، جز کسانی که خدا خواسته و همگی با خضوع در پیشگاه او حاضر می شوند!
٣) ترجمه استاد الهى قمشه اى: و ( باز به امت یاد آور شو ) روزی که در صور (اسرافیل) دمیده شود، آن روز هر که در آسمانها و هر که در زمین است جز آن که خدا خواسته همه ترسان و هراسان باشند و همه منقاد و ذلیل (به محشر) به نزد او آیند.
حال در اينجا دوباره ترجمه آيه ٨٨ را از زبان همين مترجمين مى آورم و از شما درخواست دارم اين دو ترجمه را در كنار هم قرار داده و بخوانيد.
١) ترجمه آيت الله مشكيني: و (در آن روز ) کوه ها را می بینی، پنداری که ساکن و جامدند در حالی که همانند سیر ابر حرکت می کنند. (این کار) صنع خداوندی است که هر چیزی را محکم و استوار آفریده است (و مقتضای اتقان صنع در جهان مقدمه این است که روزی به هم بخورد تا جهان نتیجه شروع شود)، همانا او به همه آنچه انجام می دهید آگاه است. 
٢) ترجمه استاد الهى قمشه اى: و در آن هنگام کوه ها را بنگری و جامد و ساکن تصور کنی در صورتی که مانند ابر (تند سیر) در حرکتند. صنع خداست که هر چیزی را در کمال اتقان و استحکام ساخته ، که علم کامل او به افعال همه شما خلایق محیط است.
٣) ترجمه آيت الله موسوى همدانى: و (در انروز) کوه ها را می بینی، و آنها را ساکن و جامد می پنداری، در حالی که مانند ابر در حرکتند این صنع و آفرینش خداوندی است که همه چیز را متقن آفریده او از کارهایی که شما انجام می دهید مسلّماً آگاه است!
 
حتما خود شما عزيزان هم متوجه شديد كه آيه در مورد وقايع آخرت است و اتفاقاتى كه در آن زمان خواهد افتاد و هيچ ارتباطى به موضوع حركت كوه ها ندارد. اما در اينجا ادعاى برخى مفسرين شيادى مانند مكارم شيرازى و قرائتى براى من جالب بود كه با بى شرمى تمام از اين آيه، حركت وضعى زمين و گردش زمين بدور خودش را بدست آورده بودند.
 
تفسيرهاى مختلف از اين آيه به ترتيب زير ميباشد:
الف) قرائتى در كتاب تفسير نورالثقلين زير اين آيه مينويسد: كلمه‌ى‌ «صُنْعَ» از صنعت، به كارى گفته مى‌شود كه بر اساس علم، دقّت و مهارت باشد. اوّلين كسانى كه حركت زمين را كشف كردند، گاليله‌ى ايتاليايى و كپرنيك لهستانى بوده‌اند كه در اواخر قرن ١٦ و اوائل قرن ١٧ ميلادى مى‌زيسته‌اند. گاليله تحت فشار كليسا، در ظاهر از گفته‌ى خود توبه كرد. امّا قرآن هزار سال قبل از گاليله در آيات زيادى از حركت زمين خبر داده است.
ب) تفسير اثنى عشرى نوشته حسين حسينى شاه عبدالعظيمى: ‌و حال آنكه آن كوهها مى‌رود و مى‌گذرد مانند رفتن ابر در سرعت؛ و آن حركت، مدرك نشود، زيرا كه اجرام بزرگ چون بر يك سمت حركت كنند، حركت آنها خوب ظاهر نشود، چنانچه در سير ابر مشاهده مى‌گردد. اين يكى از علامات قيامت است كه كوهها از اماكن خود متلاشى و پراكنده مى‌گردد.
ج) تفسير نمونه از آيت الله مكارم شيرازى: این آیه اشاره به یکی دیگر از آیات عظمت خداوند در پهنه عالم هستی کرده، می‌گوید: «و کوهها را می‌بینی و آنها را ساکن و جامد می‌پنداری در حالی که مانند ابر در حرکتند» (وَ تَرَی الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِیَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ).
آیه فوق از قبیل آیات توحید و نشانه‌های عظمت خداوند در همین دنیا است و به «حرکت کره زمین» که برای ما محسوس نیست اشاره می‌کند.
د) تفسير اطيب البين في تفسير القرآن نوشته سيد عبدالحسين طيب جلد ٤ ص ١٩٥: يكي‌ ‌از‌ معجزات‌ قرآنيست‌ ‌که‌ دليل‌ ‌به‌ سير كره‌ زمين‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ عصر نزول‌ قرآن‌ احدي‌ قائل‌ بحركت‌ زمين‌ نبود و امروز بالحس‌ و العيان‌ مشاهده‌ ميشود و درك‌ ميكنند ‌که‌ يكي‌ ‌از‌ شواهد حسيه‌ اينست‌ ‌که‌ طياره‌ هواپيما ‌را‌ ‌اگر‌ موافق‌ سير زمين‌ پرواز كند ‌در‌ ظرف‌ ١٨ ساعت‌ مثلا يك‌ دور سير ميكند و ‌اگر‌ ‌بر‌ خلاف‌ ‌آن‌ سير كند ‌در‌ مدت‌ سي‌ ساعت‌ سير ميكند و سرش‌ اينست‌ ‌که‌ حركت‌ زمين‌ ‌در‌ سير موافق‌ شش‌ ساعت‌ زودتر كمك‌ ميدهد و ‌در‌ سير مخالف‌ شش‌ ساعت‌ بيشتر ميرسد و ‌اگر‌ كره‌ زمين‌ ساكن‌ ‌بود‌ بايد ‌در‌ ‌هر‌ دو سير ٢٤ ساعت‌ سير كند لذا ميفرمايد: وَ تَرَي‌ الجِبال‌َ تَحسَبُها جامِدَةً مثل‌ عمارات‌ و ابنيه‌.
 
خوب همانطور كه ديديد مفسرين زحمت كش و افسانه سرا هركدام به ميل خود و از روى باد هوا در مورد اين آيه نظر داده اند و بعد همان را به خورد مردم ميدهند. اين آيه نه ربطى به حركت وضعى زمين دارد و نه نظريه دانشمندان در مورد جابه جايى ميليمترى زمين طى سالها و قرنها و فقط بيان اتفاقا روز قيامت ميباشد.
بازهم مانند هميشه از اسلامگرايان عزيز ميپرسيم:
اگر اين كتاب از سوى خداست و اگر اين كتاب داراى معجزات علمى است، چرا با دروغ و شيادى براى آن معجزه تراشى ميكنيد؟
بدون هيچ دروغ و تحريف و تردستى، فقط و فقط يك آيه علمى ازين كتاب قطور به ما نشان دهيد و البته به ما نيز اجازه دهيد كه ده ها آيه غير علمى و ضد علمى و خرافه را از همين كتاب با ذكر دليل به شما نشان دهيم.
Read 216 times
Last modified on 02 February 2019

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

 درباره ما

وبسایت ناباور منتقد جدی ادیان است و از انجا که به زبان

فارسی برای مخاطب فارسی زبان ارائه میشود و با توجه به

کثرت مسلمانان در این جوامع، بسمت نقد اسلام تمایل دارد

 اهداف

روشنگری و اطلاع رسانی از طریق نشر کتب و مقالات

خرافه ستیز، فراهم آوردن امکان بحث و تبادل نظر آزادانه

برای ناباوران و حمایت از سایر ناباوران

لینک های مفید

Info@Naabavar.com

www.atheistium.com

www.ex-muslim.org.uk